เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร ลูกค้าสามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีตำหนิ และมีอุปกรณ์ครบ เท่านั้น

2. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น รวมถึง สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

3. สินค้าที่มีปัญหาหรือเสีย ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าสามารถเคลม ซ่อมสินค้าได้ที่ ชิชาง สาขาพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่

4. ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. เรื่อง Software Computer ทางบริษัทรับประกันเรื่องการการลงโปรแกรม ระยะเวลา 1 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ Software จะต้องเป็น Software ของแท้ถูกต้องตามกฏหมายลิขสิทธิ์ และเป็นสินค้าที่ซื้อจากบริษัทเท่านั้น

6.ทางบริษัทไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องค่าขนส่ง กรณี สินค้าส่งซ่อม ส่งเคลม ส่งคืน ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง โดยทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามบริษัทขนส่งกำหนด

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า