ที่ตั้งสาขา

Head Office:

บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
410/18 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 053-280150

Promenada Office:

Promenada By Chichang

ชั้น2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-142700