วิธีการสั่งซื้อสินค้า (How to order products)

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า (5 steps to place an order)

1. เลือกสินค้า ที่ต้องการตะกร้าสินค้า
2. กดชำระเงินคลิก
3. กรอกที่อยู่ สำหรับจัดส่งสมุดที่อยู่
4. เลือกวิธีชำระเงิน และชำระเงิน ด้วยการโอนเงิน
5. รับสินค้า ภายใน 3-7 วันการจัดส่งสินค้า

1. Choose a product wanting a shopping cart

2. Press click

3. Enter address for address book delivery

4. Choose a payment method. and pay by money transfer

5. Receive the product within 3-7 days of delivery.

 

วิธีการสั่งซื้อสินค้า (How to order)

เมื่อเลือกสินค้าที่ท่านต้องการซื้อแล้วกดปุ่ม “สั่งซื้อ” เพื่อทำการสั่งซื้อ หรือท่านต้องการเก็บสินค้า คุณสามารถคลิก “เพิ่มเข้าช้อปปิ้งลิสต์” โดยระบบทำการบันทึกสินค้าที่ท่านเลือกไว้ สำหรับเลือกซื้อสินค้าในอนาคตซึ่งในกรณีนี้กรุณาเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของท่าน เพื่อให้ระบบบันทึก SHOPPING LIST ของท่าน

• When selecting the product you want to buy, press the “Order” button to place an order. or you want to keep the product You can click “Add to shopping list”  the system will save the products you have selected for future purchases, in which case you log in to your personal account to load your SHOPPING LIST.

 กรอกรายละเอียดที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าและที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “บันทึก”

• Fill in the details of the shipping address and the address for tax invoice completely then press the “Save” button.

  • เลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้นกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

  • Choose a payment method then press the button “Continue” ตรวจสอบรายละเอียดสถานที่จัดส่ง วิธีการชำระเงิน และรายการสินค้า จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง”

• Check delivery location details, payment method, product list, then click the “OK” button. การสั่งซื้อสินค้าของท่านเสร็จสมบูรณ์ หลังดำเนินการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน ระบบจะทำการส่งอีเมล์ชี้แจงรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า

• Your order has been completed, after completing all steps The system will send an E-mail to clarify the order details.

หมายเหตุ

  1. ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่าน ชิชาง ออนไลน์ สโตร์ สามารถร่วมโปรโมชั่นที่สาขา โดยนำใบเสร็จที่ลงวันที่ในวันถัดไปมาร่วมโปรโมชั่นในช่วงเวลาโปรโมชั่นได้
  2. รายการสินค้า ไม่รวมค่าประกอบและติดตั้ง

Note

  1. Customers who place an order through Chichang Online Store can join the promotion at the branch by bringing the receipt dated the next day to join the promotion during the promotion period.
  2. The list of products DOES NOT include assembly and installation costs.

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ชิชาง ออนไลน์สโตร์ โทร.โทร. 053-142700 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. ทุกวัน
  • email : online@chichang.com

If you have any questions, you can ask for more details at…

     Chichang Online Store Tel.Tel. 053-142700 from 8:00 AM to 5:00 PM daily. 

     E-mail : online@chichang.com