CHI CHANG Multimedia Experience Store

CHI CHANG Multimedia Experience Store บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร จะเป็นพื้นที่ของการมอบประสบการณ์ รูปแบบใหม่ล้ําสมัยจากแบรนด์ดังระดับโลก ให้ลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ

CHI CHANG Multimedia Experience Store บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร จะเป็นพื้นที่ของการมอบประสบการณ์ รูปแบบใหม่ล้ําสมัยจากแบรนด์ดังระดับโลก ให้ลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ Let's C-Concept ได้แก่ Convergence, Call, Computing, Capture, Colors, Connect, Click, Chat, Club, Customer Care, Children Playground and ChiC Cafe ซึ่งจะเติมเต็ม ประสบการณ์มัลติมีเดีย ด้วยกิจกรรมการตลาดของชิชาง ถูกจัดให้เหมาะสม กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม และนํามาซึ่งความพึงพอใจอย่างสูงจากลูกค้า โดยมี "ทีมชิชาง" พร้อมให้คาแนะนําอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถทดสอบคุณภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ได้ในบริเวณ ChiC Cafe ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางพื้นท่ี CHI CHANG Multimedia Experience Store และจะสามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ได้อย่างครบครันท่ามกลาง บรรยากาศและการตกแต่งที่สวยงามทันสมัยของ PROMENADA Resort Mall